ProjectmanagementProjecten mislukken vaak? Of weinig? We weten het niet… Het falen of slagen van moderne projecten wordt weinig gemeten. Daarnaast is het lastig om van projecten in het verleden vast te stellen of zij zijn gelukt of niet. We weten slechts dat er ook toen mislukkingen en successen waren. Denk aan het kanaal door het schiereiland Korinthe dat keizer Nero liet graven. We schrijven het begin van onze jaartelling. Tachtig procent van de ruim zes kilometer landengte kwam af. De rest van de doodlopende waterweg werd pas een kleine twee millennia later afgerond. Als wij nu van een project zeggen dat het succesvol is, wat beweren we dan? Er bestaat in het vakgebied nog geen eensluidende overeenstemming over wat projectsucces is. Wel ontstaat er voorzichtig een gedeelde mening. Die overtuiging geven we hier weer. Het betreft drie aspecten van projectsucces.

1 Resultaat
Allereerst betreft projectsucces het leveren van het projectresultaat. Het gebouw moet er staan. Anders kan er niet gewoond of gewerkt worden. De brug moet er liggen. Anders zijn de oevers niet voor het verkeer verbonden. En het resultaat moet liefst op tijd tot stand komen, binnen het geplande budget en conform de kwaliteitseisen. Het kanaal van Korinthe mag dan alsnog achttien hodner jaar later afgerond zijn, het project van Nero is niet geslaagd te noemen.

2 Doelbijdrage
Een tweede eis die aan een project gesteld mag worden, is dat het bijdraagt aan het doel dat de opdrachtgever er mee heeft. Een andere vraag is in hoeverre we hiervoor een projectmanager verantwoordelijk willen stellen. Een opdrachtgever wil bijvoorbeeld een brug om de mobiliteit tussen twee door water gescheiden gebiedsdelen te verbeteren. Als de brug er ligt maar de aansluitende wegen naar de brug ontbreken, is het projectresultaat weliswaar geslaagd (en dus de projectmanager in kwestie?) maar achten we het project toch mislukt (en heeft de projectmanager daarom gefaald?).

3 Afnemertevredenheid
En vervolgens moet het projectresultaat werkelijk een bijdrage leveren aan afnemers. Als de mobiliteit tijdelijk verbetert tijdens het bewind van de regionale bestuurder maar vervolgens het onderhoud van de brug onbetaalbaar blijkt en deze daarom gesloten wordt, noemen we het project niet echt geslaagd.

Formule

De discipline kwaliteitsmanagement hanteert voor kwaliteit de formule K = R x A oftewel: kwaliteit = resultaat x acceptatie. Het gaat bij kwaliteit om het te leveren product (ofwel de te leveren dienst) en zijn goede ontvangst (ofwel zijn werking bij gebruikers). In projectmanagement kan een formule voor projectsucces dan luiden:
S = R x B x W oftewel: projectsucces = resultaat x bijdrage (aan het doel) x werking (bij eindafnemers).

Een projectmanager mag voor succes dus op meer sturen dan alleen het resultaat. Het is al lastig genoeg om kwaliteit te leveren bij gegeven beperkingen van tijd en geld. En het wordt nog lastiger als een projectmanager ook op doelbijdrage en goede werking mag sturen. Hoe doet een projectondernemer dat? Daarover in een volgende blog. Succesvol projectmanagement kan alleen bestaan als succesvol projectondernemerschap.

René Hombergen
Opleider projectmanagement bij Dino4

Wat is projectsucces?
Getagd op: